Research #8

sociology

Estefanía Calo


A Coruña, April 2018

 Empty Coruña? Busca xerar coñecemento sobre o escenario social e urbano que a crise inmobiliaria deixou na cidade. Para cumprir este obxectivo é preciso abordar o tema dende diferentes perspectivas e áreas académicas: arquitectura, urbanismo, socioloxía e economía entre outras. Sen embargo, ademais de ser preciso este coñecemento máis teórico debemos ter en conta as posturas daquela xente que se ve afectada por esta situación. Por esta razón unha das actividades deste proxecto é a realización dunha reportaxe no que se entrevista a diferentes persoas relacionadas coa crise.

Os obxectivos son analizar as causas e consecuencias da situación actual dende a perspectiva de cada unha das persoas entrevistadas e que estas propoñan posibles alternativas e solucións. A través dunha metodoloxía de entrevistas abertas realizadas en diferentes localizacións relacionadas con esta cuestión e con simbolismo para a cidadanía, recollemos os diferentes discursos existentes para afondar na realidade estudada por Empty Coruña?

Contamos con diferentes perfís: mulleres e homes de diferente orientación política, con coñecemento sobre a política de vivenda, o mercado residencial e con vivencias persoais relacionadas co o dereito á vivenda e o dereito á cidade.

Esta reportaxe está feita por un equipo formado por profesionais de socioloxía, de comunicación e de arquitectura entre outros, así como activistas sociais, que buscan recoller a realidade vivida polas/os afectadas/os.

---

Empty Coruña?It seeks to generate knowledge about the social and urban scenario that the housing crisis has left in the city. To achieve this goal, it is necessary to approach the subject from different perspectives and academic areas: architecture, urbanism, sociology and economics among others. However, besides being precise this more theoretical knowledge, we must take into account the positions of those people who have been affected by this situation. For this reason, one of the activities of this project is the realization of a report in which different people related to the crisis are interviewed.

The objectives are to analyze the causes and consequences of the current situation from the perspective of each interviwed and that they propose possible alternatives and solutions. Through a methodology of open interviews conducted in different locations related to this issue and with symbolism for citizenship, we collect the different existing discourses to deepen the reality studied by Empty Coruña?

We have different profiles: women and men of different political orientation, with knowledge about the housing policy, the residential market and personal experiences related to the right to housing and the right to the city. This report is made by a team of professionals from sociology, communication and architecture, among others, as well as social activists, who seek to capture the reality experienced by the affected ones.