Case Study 2

Recuperation of vacant spaces through the creation of temporary communal uses

Typology 2: Process in waiting

Álvaro Rancaño García, Pablo López Arias, Cristina Veiras Barreiro


Research Questions
The relationship of architect to the client was the main research interest in this proposal, comparing the classic architect-client relationship with a promoter to a new proposed relationship with the neighbourhood.

Research Methodology
This group combines an innovative forensics digital research with on the ground research of informal neighbourhood knowledge, found through in situ interviews of local bar owners. Using the time portal function of google street view, the group investigated previous states of the land, finding clues on its ownership and status of building approval records through advertisement boards and construction cranes visible on old google street view images. The group visualized in their action network drawing the relationships of the former and current owner, the neighbours, the architect and the council among others.

Proposal
Using the existing law (article 2.2.7 of the PXOM) the group proposes a re-designed relationship of a new socially responsible architect with the neighbourhood. The citizens should be empowered in their work with the government and the current owner, in order to temporarily use the site with a public function, in this case as a temporary sports field.

----

Recuperación de espazos baleiros mediante a creación de usos temporais comunitarios

Tipoloxía 2: Proceso en espera

Álvaro Rancaño García, Pablo López Arias, Cristina Veiras Barreiro


Cuestións disparadoras
A relación do profesional da arquitectura co cliente converteuse no principal interese a investigar neste caso, derivando da clásica relación profesional-cliente cara á unha nova relación co barrio.

Metodoloxía da investigación
Este grupo combina unha innovadora investigación dixital forense coa investigación no campo dos coñecementos informais do barrio, atopados a través de entrevistas in situ cos propietarios de bares situados na zona. Usando a función do portal de tempo de Google Street View, o grupo investigou os estados anteriores da terra, atopando pistas sobre a súa propiedade e tamén o estado da historia de vida do edificio a través dos taboleiros de publicidade e dos carteis de construción visibles en imaxes antigas de Street View de Google. O grupo visualizou na súa rede de actuacións as relacións do propietario anterior e actual, os veciños, o arquitecto e o concello entre outros.

Proposta
Usando a lei existente (artigo 2.2.7 do Plano Xeral de Ordenamento Urbano) o grupo propón unha re-deseñada relación dun novo arquitecto socialmente responsable co barrio. Os cidadáns deberían estar habilitados no seu traballo co goberno e co actual propietario, co fin de utilizar temporalmente o sitio cunha función pública, neste caso como campo deportivo temporal.