September 07 2018


Second day of the production kicked off with lots of printing and re-printing of layouts.  Scale shifts in the models were made. Reprinting and testing the bitmap dithering continued. Editing and defining new actions with the XMind Zen diagram software. An informal visit by Xiao Varela (Councilor, Rexeneración Urbana e Vivenda, Concello da Coruña) reiterated the municipal interest in the research project and potentials of an applied pedagogical method. Parallel to the studio work, the former jail of Coruna was handed over from the current custodians (Proxeto Cárcere) to the research team. Spaces were cleared out, tables were primed and installed for the following days exhibition opening of the students work. The curatorial layout was finalized to compliment a selection of works from the photographic series Spanish Dream and a customized entrance ramp to the space designed and constructed by Recetas Urbanas.

----

O segundo día de produción arrancou con gran variedade de impresións e re-impresións de deseños. Fixéronse cambios de escala nos modelos. Re-impresión e comprobación das texturas de bitmap. Edición e definición de novas accións co programa de diagramas XMind Zen. Unha visita informal de Xiao Varela (Conselleiro, Rexeneración Urbana e Vivenda, Concello da Coruña) reiterou o interese municipal no proxecto de investigación e o potencial dun método pedagóxico aplicado. En paralelo o traballo de estudio, a antiga cárcere da Coruña foi cedida polo Proxecto Cárcere ó equipo de investigación. O deseño da exposición foi rematado para engadirse a unha selección de traballos da serie fotográfica Spanish Dream e a unha rampla de aceso personalizada do espazo deseñado e construído por Recetas Urbanas.
Hans-Christian Rufer, Scott Lloyd, Coruna 2018
Image: Sergio Artime