August 29 2018


The Empty Coruña? Summer school has started in a formerly abandoned jail with 25 Students of architecture, law, economy, art and sociology. Simultaneously, the citizens initiative “Proxeto Cárcere” hosts 2 exhibition openings: “Spanish Dream” by Cadelas Verdes juxtaposing scenes of domestic life onto empty buildings – previously shown at the Spanish Pavilion for the 2016 Venice Biennale – and “Cartografía Social do Dereito ao Hábitat na Cidade da Coruña” by Arquitectura Sin Fronteras showing the life of the homeless in Coruna. The trailer “Empty Coruña?” by Estefanía Calo and Juan Pirola was inaugurated. Introductory talks by Placido Lizancos on the state of abandoned buildings in Coruna “Por Que Empty Coruña” and by Scott Lloyd and Hans-Christian Rufer.  “New Clues for impact-oriented designing” and “Action Network Models” introduced the research studio part of the summer school. Students were organized in 7 teams representing the 7 typologies of empty buildings in Coruna. After Choosing a specific case study from a selection of 100 (from more than 2000 documented) they started working in the temporary Studio at the local “Centro Cívico Cidade Vella”.

We will be working here until September 8th, open to all, come join us!

----

A escola de verán Coruña Baleira? Comezou nunha antiga cárcere abandonada con 25 estudantes de arquitectura, dereito, economía, arte e socioloxía.

De maneira simultánea, a iniciativa cidadá “Proxecto Cárcere” aloxou 2 exhibicións: “Spanish Dream” por Cadelas Verdes xustapoñendo escenas da vida cotiá no interior de edificacións baleiras – previamente exposto no Pavillón Español na Bienal de Venecia 2016 – e “Cartografía Social do Dereito ao Hábitat na Cidade da Coruña” por Arquitectura sen Fronteiras que mostra a vida dos sen teito na Coruña. Inaugurouse tamén o tráiler “Coruña Baleira?” de Estefanía Calo e Juan Pirola. Charlas introdutorias de Plácido Lizancos sobre o estado das edificacións abandonadas na Coruña “Por qué Coruña Baleira?” e por Scott Lloyd e Hans-Christian Rufer. “Novas pistas para deseñar con impacto” e “Modelos de Redes de Actuación”  introduciron a parte adicada ao estudo e investigación da escola de verán. Os estudantes organizáronse en 7 grupos representando as 7 tipoloxías de edificación baleira na Coruña. Despois de escoller un caso de estudo de entre unha selección de 100 (con mais de 2000 casos documentados) cos grupos comezaron a traballar no local de estudo temporal proporcionado polo “Centro Cívico Cidade Vella”.

Estaremos a traballar aquí ata o 8 de Setembro, aberto ao público, acompáñanos!


Hans-Christian Rufer, Scott Lloyd, Coruna 2018Image: Lucia Escrigas
Image: Paolo Paradiso
Image: Lucia Escrigas

Image: Hans-Christian Rufer
Image: Paolo Paradiso

Image: Hans-Christian Rufer